პროექტი „BSB552 RedMarLitter“-ის სამუშაო შეხვედრა თბილისში

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

თსუ-ში შავი ზღვის ერთობლივი საოპერაციო პროგრამის “შავი ზღვის აუზი 2014-2020” ( ENI CBS BSB 2014 – 2020) -ის საგრანტო პროექტი „შავი ზღვის სანაპირო ზოლში საზღვაო ნარჩენების შემცირების ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები” (“BSB552 “Innovative techniques and methods for reducing the marine litter in the Black Sea coastal areas – RedMarLitter”) – ის ფარგლებში მიმდინარე წლის 20-22 ივლისს თბილისში, კომბინირებულ ფორმატში, ჩატარდა შეხვედრა პროექტის მონაწილე ორგანიზაციების (ფონდი ვია პონტიკა და ბურგასის მუნიციპალიტეტი (ბულგარეთი), ოვიდიუსის უნივერსიტეტი (რუმინეთი) და თსუ) წარმომადგენლების მონაწილეობით.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში გაწეული აქტივობები. პარტნიორებმა წარმოადგინეს ანგარიში მათ მიერ გაწეული სამუშაოს შესახებ. ასევე, ევროგაერთიანების შავი ზღვის სინერგიის ინიციატივის (EU Black Sea Synergy Initiative“) – ის ფარგლებში შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნა საქართველოში მიმდინარე BSB 2014-2020 პროგრამით დაფინანსებული მსგავსი თემატიკის მიმდინარე პროექტები ( შემსრულებლები – ქუთაისი მერია, იმერეთის სამეცნიერო კავშირი „სპექტრი“, ასოციაცია „კივიტას გეორგიკა“).

შეხვედრის მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს პროექტის განხორციელების საუკეთესო პრაქტიკის ნიმუშები და დასახეს სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებ

Last Updated on 31 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts