ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА BSB552 / RedMarLitter НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БУРГАС, ОРГАНИЗИРАНА ОТ МОСВ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

На 30 октомври  2019 г., в навечерието на Международния ден на Черно море, Басейнова дирекция „Черноморски район“ на Министерство на околната среда и водите организира Информационна среща за повишаване на осведомеността по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци, която се проведе в  Културен център „Морско казино“, Бургас.

В нея взеха участие както експерти от НИМХ, МОСВ, СНЦ “Зелени балкани“ и Фондация Виа Понтика, така и представители на бизнес сектора и широката общественост.

Координаторът на проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ RedMarLitter Ана Янчева, от Фондация Виа Понтика, представи напредъка и очакваните резултати по действията, предприети от Фондация Виа Понтика съвместно с партньора Община Бургас, касаещи Мярка 5 от Морската стратегия на Република България. Тя съобщи, че успоредно с основните дейности по проекта и представянето на иновативната база данни, в подкрепа на провежданата целенасочена политика за намаляване замърсяването на Черно море и крайбрежните райони, партньорите Фондация Виа Понтика и Община Бургас регулярно организират провеждане на образователни кампании и семинари  за деца, ученици, студенти и широката общественост, кампании за насърчаване и популяризиране на дейностите по превенция на замърсяването и за почистване на плажните / бреговите ивици чрез участие на доброволци и изготвяне на информационни материали (постери, брошури, листовки и др.) и клипове за разпространение чрез уебсайтoвете redmarlitter.eu, viapontica.org и други средства за масова комуникация.

Мярка No.5 касае координирано организиране и подкрепа на провеждането на годишни кампании за повишаване на осведомеността на бизнес сектора (търговци, плажни концесионери, потребители на плажни услуги, рибари и т.н.) и обществеността (туристи, студенти, деца и т.н.), по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното рециклиране.

СНЦ “Зелени балкани“  представи  проекта „Подкрепа за прилагането на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС“ – CeNoBS,започнал в началото на тази година и обединил усилията на партньори от България, Монако, Румъния, Украйна и Турция.

Професор дн Йордан Марински (НИМХ) съобщи резултатите и предстоящите задачи, стоящи пред проект „Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение“ – ECOPORTIL, който е на път да приключи месец октомври тази година. Водещ партньор на проекта е Технологичния образователен институт на Епир, Гърция, а партньори са: ДП „Пристанищна инфраструктура“, България, Университет на Егейско море – Научно звено, Гърция, Национален институт по метеорология и хидрология – Българска академия на науките, България, Морски институт на Източното Средиземноморие, Кипър и Институт по транспорта, Албания.

Община Бургас в лицето на г-жа Мая Русева, директор на дирекция „Европейски политики и програми“, сподели за добрите практики и предприетите сериозни стъпки насочени към ограничаване на пластмасовите продукти сред служителите и подизпълнителите ангажирани в дейнсотите и проектите на общината.

Отчита се като добър пример създаването на серия от събития за проекти на сходна тематика, за да се обменят опит и добри практики по отношение на последствията върху морската околна среда и човешкото здраве, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното рециклиране.

Темите предизвикаха много коментари и станаха причина за изчерпателна дискусия по повишаването на осведомеността и насърчаването на действия за опазване на Черно море.

Последно обновена на 29 септември, 2020

Споделете в:

Още новини