НОВИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА RedMarLitter BSB552 В ГРУЗИЯ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

След двумесечен период на прекъсване, осигурен от пандемия Covid 19, Тбилиски държавен университет “Иванe Джавахишвили”(ТДУ) продължава изпълнението на планираните дейности, както следва:

• Организиране на обучението за младежи по ML с участието на UNI Junior TSU –  https://www.tsu.ge/en/university-newspaper/page/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98; https://www.facebook.com/UnijunioatTSU/ ) и Министерството на науката и образованието и провеждането  на кампании за повишаване на осведомеността в крайбрежните райони чрез публичност, популяризиране и разпространение на резултатите от проекта RedMarLitter BSB552

• Подготoвка и публикуване  на методологията, разработена в рамките на GA 3 – Разработване на насоки и методология на проекта;

• Популяризиране на видеоклипа за проекта с грузински субтитри чрез широка гама от медии, осигурявайки по-голяма осведоменост за проекта и резултатите от него;

• Участие в борбата с морското замърсяване и катализиране на инвестиции в синята икономика в Черноморския регион, заедно с обмен на знания и хармонизиране на системата за управление на отпадъците в страната с европейската система, вземайки предвид ефективния инструмент, въведен от ЕС, по-специално инициативата за синергия на Черно море, другите регионални проекти и програми на ЕС (напр. EMBLAS Plus, програма „Посиняване на Черно море“ – BBSEA), свързани със сходните проблеми и теми на проекта RedMarLitter.

Основната методология, която се използва от началото на проучванията на плажните отпадъци от 2015 г. до 2020 г. в черноморската крайбрежна зона на Грузия, се основава на „Ръководство за мониторинг на морските отпадъци в европейските морета.

Научен и политически доклад на JRC 26113 EUR ”. В момента, след изготвяне на подробната и много полезна методология в рамките на проекта RedMarLitter BSB552 (под надзора на Община Бургас), TSU ще подготви насоката, базирана на двата методологични метода, с цел да я предложи на държавните власти като основна методология за национална програма за мониторинг на морски отпадъци в Грузия.

Един от важните въпроси, които новата методология предлага и ще бъде подчертана в нашите дейности, е съвременният подход към проблема с „горещите точки“ – определени области, където нивото на замърсяване може „потенциално да повлияе на човешкото здраве, екосистемите, биологичното разнообразие и икономика по значителен начин “.

В тази връзка ТДУ води наблюдения на бреговите участъци в крайбрежната зона, където не се вземат мерки за почистване. Тези участъци бяха оценени като „горещи точки“ (Фигура 1) поради следните причини: на такива места се натрупват много големи маси отпадъци, включително естествени отпадъци: дървен материал, растителност, биомаса от земеделски парцели и изкуствени материали: текстилни отпадъци, кожа и пластмаса останки, изделия от дърво, както и отпадъци от стъкло, керамика, строителни материали, фармацевтични продукти и др.

Основни бенефициенти ще бъдат общините, като основни отговорни местни власти за управлението на морските им територии, като резултатите ще бъдат активно разпространявани чрез обучения и работни срещи сред младежка аудитория, тъй като, както е посочено в „Методология за идентифициране на горещи точки и мерки за намаляване на отпадъците “…. „децата и младите хора са ключова целева група, която да се включи в дейности, целящи да информират обществеността по въпроса за морските отпадъци, не само защото са следващото поколение взимащи решения, но и защото имат способността да информират и да влияят на другите в тяхното 35 непосредствено обкръжение. Образователните структури, както официални, така и неформални, имат много важна роля в обучението на деца и младежи, както и организациите на гражданското общество ”.

Кахабер Билашвили – ТСУ

Фигура 1

 

Последно обновена на 15 май, 2021

Споделете в:

Още новини