ФОНДАЦИЯ ВИА ПОНТИКА УЧАСТВА В СРЕЩА ПО МЯРКА 5 ОТ МОРСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

На 5 юни  2019 г., Световния ден на околната среда, Басейнова дирекция „Черноморски район“ на Министерство на околната среда и водите организира информационна среща за повишаване на осведомеността по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци в хотел „Черно море“ Варна.

В нея взеха участие освен експерти от ИО-БАН, МОСВ, СНЦ “Зелени балкани“ и Фондация Виа Понтика и представители на бизнес сектора, както и на широката общественост.

Координаторът на проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно мореRedMarLitter Ана Янчева, от Фондация Виа Понтика, представи напредъка и очакваните резултати по действията, предприети от Фондация Виа Понтика съвместно с партньора Община Бургас, касаещи Мярка 5 от Морската стратегия на Република България. Тя съобщи, че успоредно с основните дейности по проекта, в подкрепа на провежданата целенасочена политика за намаляване замърсяването на Черно море и крайбрежните райони, партньорите Фондация Виа Понтика и Община Бургас регулярно организират провеждане на образователни кампании и семинари  за деца, ученици, студенти и широката общественост, кампании за насърчаване и популяризиране на дейностите по превенция на замърсяването и за почистване на плажните / бреговите ивици чрез участие на доброволци и изготвяне на информационни материали (постери, брошури, листовки и др.) и клипове за разпространение чрез уебсайтoвете redmarlitter.eu, viapontica.org и средствата за масова информация.

 

 

Мярка No 5 касае координирано организиране / подкрепа на провеждането на годишни кампании за повишаване на осведомеността на бизнес сектора (търговци, плажни концесионери, потребители на плажни услуги, рибари и т.н.) и обществеността (туристи, студенти, деца и т.н.), по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното рециклиране.

СНЦ “Зелени балкани“  представи  проекта „Подкрепа за прилагането на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС“ – CeNoBS,започнал в началото на тази година и обединил усилията на партньори от България, Монако, Румъния, Украйна и Турция.

Институт по океанология към Българска академия на науките (ИО-БАН) съобщи резултатите и предстоящите задачи, стоящи пред проект „Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение“ – ECOPORTIL, който е на път да приключи месец октомври тази година. Водещ партньор на проекта е Технологичния образователен институт на Епир, Гърция, а партньори са : ДП „Пристанищна инфраструктура“, България, Университет на Егейско море – Научно звено, Гърция, Национален институт по метеорология и хидрология – Българска академия на науките, България, Морски институт на Източното Средиземноморие, Кипър и Институт по транспорта, Албания.

По проектът ANEMONE – “Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности“ , по който работят Национален институт за морски изследвания и развитие “Григоре Антипа”, Румъния – координатор на проекта, НПО Mare Nostrum, Румъния, Институт по океанология – БАН, България, Съвет за научни и технологични изследвания на Турция – Изследователски център Мармара, Турска морска научна фондация,Турция и Украински научен център по екология на морето Украйна, бе поднесена информация за целите и дейностите му.

Темите предизвикаха много коментари и станаха причина за гореща дискусия по повишаването на осведомеността и насърчаването на действия за опазване на Черно море.

Последно обновена на 29 септември, 2020

Споделете в:

Още новини