ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОП “ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020”

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

За да се осигурят предпоставки за безпроблемно изпълнение на проектите, договорени в рамките на първата покана за предложения за съвместна оперативна програма :Черноморски басейн 2014-2020 г.“, структурите за управление на програмата организираха обучителна сесия, посветена на бенефициентите от първата покана за представяне на предложения.

Програмата за Черноморския басейн за периода 2014-2020 г. е част от трансграничното сътрудничество на Европейския съюз (CBC) в рамките на Европейския инструмент за съседство (ENI).

ENI CBC получава финансиране от ENI, както и от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ, които се обединяват. Всички източници на финансиране могат да бъдат използвани от двете страни на външната граница на ЕС за действия от обща полза.

Програмата за трансгранично сътрудничество за Черноморския басейн за 2014–2020 г. се основава на предишната рамка за сътрудничество, програма за ENPI CBC за трансгранично сътрудничество за Черноморския басейн 2007-2013 г., по която бяха отпуснати и изпълнени 62 проекта в 8 държави около басейна на Черно море.

Целевите групи за събитието бяха водещите бенефициенти и бенефициентите на договорените проекти в рамките на първата покана за представяне на предложения.

Събитието се проведе в Букурещ, Румъния, на 16-17 април 2019 г. Обучението имаше за цел да повиши капацитета на бенефициентите и да им предостави резюме на Ръководството за изпълнение на проекта с акцент върху общите правила за изпълнение на проекта; вътрешна и външна комуникация; управление на проекти, нередности, измами и корупция; докладване; изменение на договора за безвъзмездна помощ; мониторинг на проектите, проверки на разходите и проверки на място.

Проектът „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ бе представляван от представители на Фондация „Виа Понтика“ и Университета „Овидиус“ в Констанца, Румъния.

 

Последно обновена на 27 юли, 2021

Споделете в:

Още новини